SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที อาการเป็นเส้นเริ่มหายและมองเห็นภาพได้ปรกติ


วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit


วงจร PANASONIC TC-21FX30L,TC-29FX30L GP41 Chassis Service Manual Schematic Circuitวงจร PANASONIC TC-25V70R MX-4 Chassis Service Manual Schematic Circuit


วงจร PANASONIC MX-5S Chassis Service Manual Schematic Circuit


วงจร PANASONIC TC-29V50R MX-2A Chassis Service Manual Schematic Circuit


วงจร PANASONIC TC-20L3M MX-1 Chassis Service Manual Schematic Circuit


วงจร PANASONIC CT- F2136LC GP41 Chassis Service Manual Schematic Circuit


วงจร PANASONIC GP3 Chassis Service Manual Schematic Circuit


โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...